2020-09-23

OROSANMÄLAN !

Hej alla intresserade FB-vänner hemmahörande i Sotenäs kommun och som följer det dramatiska som sker i dessa dagar i.s.m. planeringen av världens största laxodling som ska producera ca. 100.000 ton/år. I vår unikt vackra närmiljö.

Mer information och detaljer om detta mastodont projekt får du på kommunens hemsida genom att trycka på denna länk https://sotenas.se/.../etableringavlaxodling.4...


Jag har mottagit svar på min begäran till kommunen daterat 17 september 2020.

Kansliavdelningen har skickat nedanstående svar. Som milt sagt är både häpnande och chockerande läsning. Innehållet i svaret är sensationell.

Detta svar befäster min misstanke om att vår kommuns administrativa och politiska ledning har agerat oansvarig och omdömeslöst i detta luft-slott-projekt.

Jag uppfordrar alla mina medborgare i Sotenäs. Vakna upp. Visa intresse. Därför detta projekt kan kosta vår kommun, dvs dig och mig, dyrt. Mycket dyrt om denna amatörmässiga hantering inte stoppas. Detta måste nå hanteras av professionella. Och inte av amatörer.

HÄR LUKTAR EN FORMIDABEL SKANDAL!

Enligt min information, kunskap och uppfattning.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Från: REGISTRATOR KOMMUN <REGISTRATOR.KOMMUN@sotenas.se>

Skickat: den 22 september 2020 14:42

Till: Jan D. Hagness <jan@hagness-international.com>

Kopia: Tomas Larsson <Tomas.Larsson@sotenas.se>

Ämne: SV: Sv: Projekt Europa's största Laxodling någonsin i Sotenäs Kommun

Hej Jan,

Här kommer de dokument som kommunen fick från Business Sweden och som är offentliga. Den samlade bedömningen från Business Sweden skedde på telefon så det finns ingen samlad bedömning i något dokument. Vi har inga dokument från Mannheimer Swartling i detta ärende eftersom resultatet av deras undersökning beskrevs helt och hållet över telefon.

Registrator

Kansliavdelningen

________________________________________

Sotenäs kommun

456 80 Kungshamn | Vxl. 0523-66 40 00 | www.sotenas.se

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Från: Jan D. Hagness <jan@hagness-international.com>

Skickat: den 17 september 2020 15:06

Till: Tomas Larsson <Tomas.Larsson@sotenas.se>; REGISTRATOR KOMMUN <REGISTRATOR.KOMMUN@sotenas.se>

Kopia: Mats Abrahamsson <Mats.Abrahamsson@sotenas.se>; Maria Vikingsson <Maria.Vikingsson@sotenas.se>; Eveline Savik <Eveline.Savik@sotenas.se>

Ämne: Sv: Projekt Europa's största Laxodling någonsin i Sotenäs Kommun

Prioritet: Hög

Hej,

Tack för din mail med svar daterat 15. September 2020.

Du informerar där att kommunen tidigt gjorde en sammanställning av offentliga uppgifter angående Lighthouse Finance AS med hjälp av Business Sweden och advokatfirman Mannheimer Swartling.

Jag ber härmed att få en kopia av denna sammanställning av offentliga uppgifter angående Lighthouse Finance AS.

Min begäran om att få denna kopia baserar jag på Offentlighetsprincipen som har mycket gamla anor i Sverige. Som ni säkerligen vet infördes den år 1766 och är en viktig del av vårt demokratiska statsskick. Grundtanken är att medborgarna ska ha möjlighet att sätta sig in i vad myndigheterna gör.

Med tanke på den magnitud och det stora alvaret denna sak har för alla invånare i vår kommun så tackar jag på förhand för att ni behandlar denna min begäran snabbt och effektivt. Så att den begärda kopian av sammanställningen kan utlämnas till undertecknad inom några få dagar.

Ser framemot att få ett snabbt svar och agerande enligt min begäran.

Med vänlig hälsning

Jan D. Hagness

Civilekonom / Rådgivare
2020-10-05

Om det är något världen behöver just nu så är det medkännande empati.

Det betyder att man inte nöjer sig med att förstå, knyta an till och ömma för andra människor och deras lidande.

Sant medlidande är inte bara att känna en annan persons smärta, utan också att bli så rörd att man försöker lindra den.

Den formen av empati bygger på att man förstår hur en annan människa känner sig och varför, och man sedan gör något för att försöka hjälpa till.

Tänkvärda ord för oss alla2020-10-20

Sotenäspolitiker och norska småspekulanter bygger luftslott.

Några norska småspekulanter hävdar att de ska få ihop 20 miljarder för att satsa på laxodling på land och kringindustrier i Sotenäs kommun. Satsningen uppges kunna medföra 2000 jobb.

Som Sveriges största tidning om yrkesfiske Njord anser; hela projektet är inget annat än ett luftslott.

Det aktuella företaget som hävdar att de ska dra ihop pengarna heter Lighthouse Finance AS, Oslo. VD är Roy William Höiås. De har idag inga större investeringar i fiskodling eller fiskindustri. De är alla småspelare och har knappast det kontaktnät som behövs för att kunna dra in de pengar de pratar om. De har självklart inte heller de pengar som behövs……. vilket de också medger.

Källa: Njord, Sveriges största tidning om yrkesfiske. 20. Mars 2020 – Anders Svensson

För mig är det obegripligt att kommunalrådet Mats Abrahamsson och övriga politiska och kommunala ledare har vågat satsa hela sin framtida politiska och yrkesmässiga karriär på dessa ifrågasatta Nordmenn.

Jag tror tyvärr att vi står framför en gigantisk och inte minst extremt pinsam, nationell och internationell skandal.

Tyvärr med fokus på vår unika Sotenäs Kommun.

SVT.SE

Affärsman hoppar av laxsatsning i Sotenäs – efter SVT:s frågor


2020-10-23

NÅGRA ORD OM DUMHETSLEDARSKAP

Dette er dumhetsparadoksen

Laxodlingprojektet mellan Lighthouse Finance AS, Oslo och Sotenäs kommun ved den politiska/administrativa ledningen.

Efter att ha lyssnat på kvällens informations-möte 20-10-21 för företagare i Sotenäs kommun, presenterat av CEO Roy W. Höiås i Lighthouse Finance AS, Oslo (och genom detta företag 100 % ägda Quality Salmon Sotenäs AB), är det frestande att citera Albert Einstein;

Citat:"2 fall är oändliga. universum och den mänskliga dumheten......när det kommer till universum är jag inte helt säker!”

Citat slut. Jag rekommenderar intresserade FB vänner... och inte minst politiker och politiska/administrativa ledare och medarbetare i Sotenäs kommun..... att läsa den svenska system-analyserande boken "DUMHETSPARADOXEN – den funktionella dumhetens fördelar och fallgropar"

Enligt min mening ger denna bok många möjliga svar på hur detta laxodling-projekt har kunnat hända.

I den här boken finns det otroligt många varje-dag exempel på organisationer och företag som accepterar tvivelaktiga, absurda och helt idiotiska .... från ohållbara hanteringstrender till olika projekts eftersträvades resultat .. och inte minst offentlig image.

I bokens kapitel Dumhetsledarskap (del 3) står stort sett följande kloka ord….

Chefer använder en hel rad strategier för att uppmuntra till funktionell dumhet.

Enligt boken finns fyra vanliga former som är värda att belysa …AUKTORITET, FÖRFÖRELSE, NATURALISERING OCH OPPORTUNISM.

DET FÖRSTA KNEPET är att använda sig av AUKTORITET. Auktoritet utövas när en chef, expert eller annan högt placerad person använder sin formella position i hierarkin, sin aura som överordnad, samt sin förmåga att utöva straff och belöningar.

DET ANDRA KNEPET som chefer använder sig av är FÖRFÖRELSE. Chefer försöker då få folk att ansluta sig till attraktiva idéer eller strukturer. En hagelskur av modeord, imponerande web.sidor på internet och/eller powerpointpresentationer.

Samt en välklädd konsult med välsmort munläder som kan lätt distrahera från bristen på innehåll.

Förtrollning kan få publiken att må fantastiskt. Härliga historier om företagets storhet – nuvarande eller framtida – accepteras ofta tanklöst och återberättas med stor entusiasm.

Framtiden är alltid underbar för en dumhetsledare – den är inte nedsolkad av tidigare misstag eller nutidens problem. Folk kan förföras genom att uppmuntras att tro att läget är fenomenalt. Att vara optimistisk, utgå från att all förändring är bra och lovprisar Sotenäs kommuns (kommande) excellens, är alla delar av FORFÖRELSESAKTEN.

DET TREDJE KNEPET inom dumhetsledarskap är konsten att få även det mest konstiga arbetssätt att verka naturligt. Det kallas NATURALISERING.

Slutsatserna som dras i en organisation, dess syn på verkligheten och dess mest framträdande mål måste ses som självklara.

Detta innebär att alla dumhetersledare kämpar hårt för att övertyga kollegor om att ”Det finns inga alternativ.” Eller så hävdar de ”Så har vi alltid gjort ” eller ännu hellre ”Så här gör alla de andra”.

DET SISTA KNEPET är att vädja till OPPORTUNISMEN. Detta görs genom att tala till människors egenintresse. När incitament presenteras på rätt sätt kan det få människor att undvika att ställa svåra frågor. Detta kan innebära att man hakar på trender som man egentligen vet är tveksamma, eftersom det kommer till att leda till något positivt.

En kommunledare / anställd kan påverkas till att tänka: ”OKEJ.. det här är nog en engagementtrend utan innehåll, men Kommunalråden och den administrativa ledningen är intresserad och projektet kommer stärka vår kommun. Det kan ju dessutom faktiskt fungera.

En gnutta dumhetsledarskap kan hjälpa en opportunist att dölja rent egenintresse och i stället uppvisa hängivenhet till dumma idéer. Med tillräckliga incitament är det lättare att bortförklara och rationalisera även de djupaste tvivel.

Enligt min uppfattning kloka och tänkvärda ord i den Laxodlings-process som vår Sotenäs kommun i dessa dagar befinner oss i.

Författare:

ISBN 9789188589279

Författare..

1. Mats Alvesson Professor i företagsekonomi vid Lunds University, University of Queensland , och Cass Business School, City University, London

2. Andre Spicer, professor i organisatoriskt beteende vid Cass Business School, City University, London.