RAS teknik

 

 

RAS – mekaniska ekosystem RAS – Recirkulerande akvatiska system (på engelska Recirculating Aquaculture Systems) innebär att man ständigt återanvänder odlingsvattnet. RAS är en teknikintensiv metod för att odla till exempel fisk och kräver högt tekniskt kunnande både avseende teknik och vattenkemi. Vatten pumpas runt i odlingen och passerar genom mekaniska och biologiska filter så att partiklar och lösta näringsämnen tas upp innan vattnet åter kan användas i odlingen efter luftning och syresättning. Endast 5–10 procent (eller mindre) av vattnet i systemet byts ut dagligen. Vattenförlusten i recirkulerande system beror dels på avdunstning av vatten och dels på att man förlorar lite vatten när man avskiljer det slam som ansamlas i vattenreningen. Det är alltså inte så att man medvetet tappar ur tjänligt vatten ur systemet, utan man behöver ersätta det vatten som förloras ”ofrivilligt”. Allt vatten i systemet renas flera gånger per dag, hur ofta beror på hur stort system man har, reningskapaciteten, och vilken art man odlar. Tekniken är relativt kostsam och kräver ständig passning men har sina fördelar då den kan användas nästan var som helst och för alla odlingsbara arter.

Detta är samlingsnamnet för den recirkuleringsteknologi som används i modern landbaserad fiskodling globalt. I korthet går det ut på att man tar in vattnet i odlingen, från ett reningsverk i vårt fall, men det renas också kontinuerligt, stegvis inne i odlingen i så kallade biofilter. Det är alltså ett intensivbruk, som använder odlingsvattnet om och om igen.